Tekniset kierrot

Kaavatyössä linjataan keskeisten luonnonvarojen käyttöä

Varsinais-Suomessa on käynnissä luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyö. Kaavatyössä käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttöä ja potentiaaleja. Työ nivoutuu erottamattomasti yhteen maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamisen kanssa.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti vaihemaakuntakaavatyön laadinnan vuoden 2015 lopussa. Tarve työlle liittyy erityisesti biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön lisääntymiseen. Keskeisiä muutoksia aiheuttavat myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.

Kaavatyön sidosryhmätyöskentelyssä tullaan hyödyntämään Varsinais-Suomen liiton hallinnoiman luonnonvarafoorumin tilaisuuksia. Foorumissa on tällä hetkellä käynnissä asiantuntijayhteistyö liittyen alueen kiertotalouden tavoitteisiin. Lisäksi foorumin puitteissa järjestetään temaattisia kokouksia ajankohtaisista aiheista.

Lisätiedot:

Heikki Saarento, suunnittelujohtaja
Timo Juvonen, ympäristösuunnittelija
Aleksis Klap, luonnonvarasuunnittelija

etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi


Graafinen kuvituskuva, jossa kuvataan ruokaketjua ja ravinnekiertoa

Varsinais-Suomen materiaalivirtaselvitys valmistuu 2017

Varsinais-Suomen materiaalivirrat selvitetään osana tekeillä olevaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaa. Selvityksen tilaavat Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  ja se valmistuu vuonna 2017. Selvityksen myötä alueen potentiaalit muun muassa kiertotalouteen liittyen saadaan paremmin näkyviin.

Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän. Tämä ainemäärä sekä sen suhde muihin kansantalouden kokonaissuureisiin kuvaa kansantalouden materiaaliriippuvuutta ja taloudellisen toiminnan ympäristöön kohdistamaa painetta. Erityinen huomio on kiinnittynyt bruttokansantuotteen ja sen tuottamiseksi tarvittavan ainemäärän suhteen kehityskulkuun.

Lisätiedot:

Aleksis Klap, luonnonvarasuunnittelija
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi


Graafinen kuvituskuva, jossa kuvataan ruokaketjua ja ravinnekiertoa

Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa jätevedestä

Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.

Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa lisäksi kaukojäähdytystä.

Lisätiedot:

Kakolan lämpöpumppulaitos


Smart Chemistry Park on kemian alan kiihdyttämö

Vuoden 2015 alussa Raisio Oyj:n tehdasalueella aloitti toimintansa Smart Chemistry Park (SCP), kemian alan kasvuyritysten kiihdyttämö. Smart Chemistry Parkissa toimivat pk-yritykset jalostavat biomassoja, kierrätysmateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi kansainvälisille markkinoille. Smart Chemistry Parkin yritykset ovat edelläkävijöitä omilla liiketoimintasektoreillaan.

Smart Chemistry Parkin yritysten ydinosaaminen on kemia ja sen eri osa-alueet. Erityisosaamisellaan yritykset tarjoavat tuotteita tai teknologiaosaamista laajalle teollisuussektorille, esimerkiksi rakennus-, metalli-, energia-, paperi-, pakkaus- ja life science -aloille. Yrityspuiston verkosto sisältää myös konsultoivia yrityksiä, joiden osaaminen täydentää arvoketjua muu muassa kemikaaliturvallisuuteen sekä immateriaalioikeuksiin liittyvillä palveluilla.

Smart Chemistry Park onnistui jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana keräämään saman katon alle 11 kemian alan yritystä. Lisäksi noin 30 kasvuyritystä tekee tiivistä yhteistyötä keskittymän kanssa, ja jopa sadat alan toimijat kuuluvat toiminnan ympärille syntyneeseen sidosryhmäverkostoon.

Lisätiedot:

Linda Fröberg-Niemi, Business Development Manager, Chemical Industry and Cleantech
linda.froberg-niemi@turkusciencepark.com
+358 50 587 3441

 


Kiertotalouden yrityskehittämö Bastu edistää kiertotaloutta

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 2015 perustama Bastu on yrityskehittämö, joka avaa uudenlaisia kiertotalouden bisnesmahdollisuuksia. Bastun tavoitteena on muun muassa erilaisten työpajojen kautta synnyttää ja tukea referenssihankkeita, jotka edistävät kiertotalouden etenemistä Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla.

Bastun idea syntyi yrittäjien toiveesta saada tukea uudenlaisen yritystoiminnan kehittämieen. Seudun kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää kyetä kasvattamaan liiketoimintaa aloilla, joiden markkinat ovat maailmanlaajuisesti kasvussa. Materiaalien ja energian älykäs käyttö on näistä uusista liiketoiminta-alueista tärkein.

Bastun avulla voidaan aikaansaada konkreettisia kiertotaloutta ja kuudennen aallon yritystoimintaa tukevia ratkaisuja; uusia bisnesinnovaatioita, olemassa olevien yritysten toiminnan suuntaamista kiertotaloutta edistäviksi ja olemassa olevien rakenteiden ja prosessien kehittämistä.

Bastun toiminnan rahoittavat Sitra ja Turun kaupunki.

Lisätiedot:

Keijo Koskinen
keijo.koskinen@utu.fi
+358 44 594 1659

Markku Wilenius
markku.wilenius@utu.fi
+358 50 592 9121