Ylijäämä- ja uusiomaa-ainesyhteistyössä on paljon potentiaalia

Suomi on pitkien etäisyyksien ja haastavien maanrakennusolojen maa. Maassamme käytetäänkin vuosittain rekkakuormallinen luonnonkiviaineksia jokaista suomalaista kohden – yhteensä sata miljoonaa tonnia vuodessa.

Merkittävä osa luonnonkiviaineksista voidaan korvata erilaisilla uusiomateriaaleilla. Näitä uusiomaa-aineksiksi kutsuttuja materiaaleja voivat olla monet sivuvirrat, esimerkiksi tuhkat, kuonat ja sivukivet. Varsinais-Suomessa käynnissä olevan ylijäämä- ja uusiomaa-ainesyhteistyön puitteissa on kartoitettu maakunnassa syntyviä uusiomaa-ainesresursseja.

Ylijäämämaa-aineksia syntyy maanrakentamisessa tehtävien massanvaihtojen seurauksena. Erityisesti kaupunkiseuduilla ylijäämämaita syntyy paljon, ja tilaa niiden sijoittamiselle on vähän. Ylijäämämaiden sijoituspaikat ovatkin usein kaukana rakennuskohteista, joten ylijäämämaiden kuljetuksista syntyy merkittäviä kustannuksia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki säästi vuonna 2014 seitsemän miljoonaa euroa, kun kuljetuksia maankaatopaikoille saatiin vähennettyä maamassojen koordinoinnin avulla.

Varsinais-Suomen julkisille toimijoille toteutetussa kyselyssä neljä viidestä vastaajasta katsoi, että alueella ei huomioida ylijäämämaiden sijoittamista ja käsittelyä riittävällä tasolla. Kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että uusiomaa-ainesten käyttöä rakennushankkeissa tulisi lisätä. Ylijäämä- ja uusiomaa-ainesyhteistyön myötä Varsinais-Suomeen tuodaan käytänteitä, joiden avulla vähennetään taloudellisia kustannuksia, kuljetuksien aiheuttamia päästöjä ja luonnonympäristöihin kohdistuvaa painetta.

Varsinais-Suomen kaupunkiseutujen ylijäämä- ja uusiomaa-ainesselvitys on ollut käynnissä vuodesta 2015, ja jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun. Hankkeessa ovat mukana Kaarinan (vuodet 2015-16), Raision, Turun ja Salon kaupungit, Turun Seudun Energiantuotanto, Lounais-Suomen jätehuolto, Nordkalk, Kuntec (vuodesta 2017 alkaen) ja Varsinais-Suomen liitto.

Lisätiedot:

Arttu Koskinen
arttu.koskinen@varsinais-suomi.fi
+358 40 564 6450

Aleksis Klap
aleksis.klap@varsinais-suomi.fi
+358 40 7213 137