Month: helmikuu 2019

Metsäteollisuuden sellupohjaisia sivuvirtoja hyödynnetään peltomaiden parannuksessa

Vuoden 2018 alussa alkanut Soilfoodin Ravinnekuitu-hanke tutkii selluteollisuuden sivuvirroista jalostettujen maanparannuskuitujen vaikutuksia ympäristöön ja kasvinviljelyyn. Metsäteollisuudesta syntyy vuosittain satoja tuhansia tonneja kuitupitoisia sivuvirtoja, joille ei ole ollut hyötykäyttöä. Luonnonvarakeskuksen tekemien tutkimusten mukaan niistä olisi apua erityisesti maanparannuksessa, jolloin kuitujen sisältämät ravinteet ja hiili hyödynnetään.

Ravinnekuitu-hanke on jatkoa jo päättyneelle NSP Pulp -hankkeelle, jossa maanparannuskuiduilla onnistuttiin vähentämään maan läpi huuhtoutuvan kokonaisfosforin määrää jopa yli 50 % verrattuna pelkkää mineraalilannoitetta saaneeseen koekenttään. Orgaanisten maanparannusaineiden tutkimista haluttiin jatkaa myös niiden pitkäaikaisten vaikutusten vuoksi – monivuotisilla kenttäkokeilla on muun muassa saatu selville, että ravinnekuitulisäyksen jälkeen ravinteita riittää maaperässä jopa useammalle eri satokaudelle. Maanparannuskuitukäsittelyn jälkeen myös peltomaan hiilensidontapotentiaalin on todettu paranevan. Yhdellä käsittelykerralla maahan lisätään noin 7 000- 9000 kg orgaanista hiiltä hehtaaria kohden, josta noin 40% jää peltomaahan pitkäikäiseksi hiileksi. Esimerkiksi 8000 kg hiililisäysmäärällä saadaan sidottua yli 11 t hiilidioksidia peltohehtaarille.

Sellupohjaiset kuidut soveltuvat sekä maanparannusaineeksi että lannoitteeksi. Ne lisäävät peltomaan orgaanisen aineksen määrää ja soveltuvat tästä syystä erityisesti sellaisille pelloille, joilla orgaanisen aineksen määrä on vähentynyt. Myös viljelymahdollisuudet ääriolosuhteissa paranevat; maanparannuskuitua sisältävä pelto kestää paremmin sekä kuivuutta että märkyyttä. Sellukuidut sitovat hyvin kosteutta ja hajoavat hitaasti, joten ne pidättävät veden ja ravinteet pellossa hyvin – vähentäen samalla vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormaa. Ravinnepitoisilla maanparannuskuiduilla voidaan myös osittain korvata mineraalityppilannoitusta.

Kaksivuotinen hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankekumppaneina toimivat Biolan, Metsä Board, Stora Enso sekä UPM.

 

Lisätiedot
Ossi Kinnunen, hankevastaava, Ravinnekuitu-hanke
ossi.kinnunen@soilfood.fi


Tiekarttatyö ruokahävikin vähentämiseksi Varsinais-Suomessa etenee hyvää vauhtia

Varsinais-Suomelle laadittavan toimintasuunnitelman ruokahävikin vähentämiseksi kolmivaiheinen työpajasarja on saatu päätökseen. Työpajat järjestettiin syksyn 2018 ja talven 2019 aikana Turussa yhteistyönä Luonnonvarakeskuksen ja Valonian kanssa. Mukaan kutsuttiin useita eri elintarvikeketjun toimijoita. Vuoden 2018 aikana pidetyissä työpajoissa selvitettiin parhaimpia käytäntöjä hävikin vähentämiseksi Varsinais-Suomen alueella. Työpajoissa tunnistettiin merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi menekinhallinnan kehittäminen, hävikkitiedon jakaminen, palvelu- ja tuotemuotoilu, kuluttajaviestintä, kotitalousopetuksen lisääminen, ruoan uudelleenjakelu sekä sesonki- ja alempiarvoisten ruokatuotteiden parempi hyödyntäminen. Viimeisin aiheesta järjestetty työpaja pidettiin helmikuussa 2019. Tässä työpajassa konkretisoitiin tavoitteet ja sitoutettiin eri tahoja hävikin vähentämiseksi koko elintarvikeketjussa. Luonnonvarakeskuksen laatimassa työpajayhteenvedossa on koottuna kaikkien työpajojen aikana esille nousseiden kehittämiskohteiden (teemojen) lisäksi toimenpide-ehdotukset ja niille suunnitellut toteuttajat sekä toteuttamisajankohdat:

TEEMA: Kotitalouden jatkuvan oppimisen polku
TOIMENPIDE: Vastuuhenkilö määritelty (Varsinais-Suomen kotitalousyhdistyksestä). Asiaa viedään eteenpäin keväästä 2019 alkaen
OSALLISTUJATAHOT: Varsinais-Suomen kotitalousyhdistys, Opetushallitus

TEEMA: Kotitalouksien hävikki historiaan – viestintäkampanja
TOIMENPIDE: Suunnitellaan projekti. Kevään 2019 aikana käynnistetään projektisuunnitelma ja kartoitetaan rahoittajatahoja
OSALLISTUJATAHOT: Maa- ja kotitalousnaiset, Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Varsinais-Suomen kotitalousyhdistys, Luonnonvarakeskus

TEEMA: Viimeinen käyttöpäivä -tuotteiden (VKP-tuotteet) menekistä myyntiajan päättymisen lähestyessä elintarvikekaupparyhmien myyntiseurantadataa
TOIMENPIDE: Asiaa viedään eteenpäin vuoden 2019 aikana. Tarkempia tietoja myöhemmin.

TEEMA: Ruoka-avun yhteiskunnallisen merkittävyyden näkyväksi tekeminen
TOIMENPIDE: Suunnitteilla aiheen tiimoilta pienimuotoinen projekti. Luonnonvarakeskus vie asiaa eteenpäin kevään 2019 aikana ja tiedottaa jatkosta.

TEEMA: Menekin ennustaminen paremmin haltuun ravitsemuspalveluiden arvoketjussa
TOIMENPIDE: Luonnonvarakeskus kartoittaa kiinnostuneita osallistujatahoja ja järjestää mahdollisesti uuden workshopin aiheesta vuoden 2019 aikana. Lisätietoja myöhemmin.

TEEMA: Tuotteen eränumero kulkemaan tuotteen mukana elintarvikeketjussa
TOIMENPIDE: Luonnonvarakeskus vie asiaa eteenpäin. Uusi workshop aiheesta järjestetään vuoden 2019 aikana.

TEEMA: Kuluttajalähtöinen palvelumuotoilu hävikin vähentämiseksi
TOIMENPIDE: Luonnonvarakeskus vie asiaa eteenpäin vuoden 2019 aikana. Tarkempia tietoja myöhemmin.

TEEMA: ”Hävikkitinder”
TOIMENPIDE: Luonnonvarakeskus vie asiaa eteenpäin vuoden 2019 aikana. Tarkempia tietoja myöhemmin.


Lisätiedot

Inkeri Riipi, tutkija, Luonnonvarakeskus
inkeri.riipi@luke.fi