anni

Maatalouden alkutuotannon sijoittuminen ja taloudellinen potentiaali Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomi on merkittävä maatalousalue Suomessa, ja alueella tuotetaan laajasti elintarviketeollisuuden raaka-aineita. Vuonna 2015 Varsinais-Suomessa oli noin 5 500 maatalous- ja puutarhatilaa, jotka edustavat reilua 10 % prosenttia koko Suomen tiloista. (Luke, Maataloustilastot 2015). Kansallisesti Varsinais-Suomi on merkittävä alue erityisesti viljanviljelyn, puutarhakasvien viljelyn, avomaaviljelyn ja siipikarjatalouden osalta.

Viljelykäytössä olevaa pinta-alaa oli vuonna 2015 noin 273 000 hehtaaria eli 26% Varsinais-Suomen maapinta-alasta. (Varsinais-Suomen ELY-keskus, peltolohkotiedot 2015).

Varsinais-Suomen liiton vuonna 2016 tekemässä selvityksessä Maatalouden alkutuotannon sijoittuminen ja taloudellinen potentiaali Varsinais-Suomessa on tarkasteltu vilja- ja puutarhakasvien tuotannon sijoittumista ja alkutuotannon määrää Varsinais-Suomen alueella. Kasvintuotannolle on laskettu suuntaa antavat taloudellisen potentiaalin arvot kertomalla tuotantomäärät tuottajahinnoilla. Tämä tarkastelutapa ei ota huomioon tuotantoon kohdistuvia menoja, toisaalta kerrannaisvaikutuksineen alkutuotannon taloudellinen potentiaali on myös tätä tarkastelua huomattavasti suurempi. Tarkastelu antaa kuitenkin osviittaa siitä, miten merkittävä tekijä maatalouden alkutuotanto on Varsinais-Suomen aluetaloudelle.

Selvityksessä on tarkasteltu vehnän, ohran, kauran, rukiin, rypsin, rapsin, perunan, mansikan ja herneen tuotantoa.

Lisätiedot:

Aleksis Klap
aleksis.klap@varsinais-suomi.fi
+358 40 7213 137


Kiertotalouden oppimisympäristö tuo opiskelijat ja yritykset yhteen

Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden projektioppimisympäristön (POY) toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektioppimiseen, jossa opiskelijat saavat toimeksiantoja työelämän edustajilta sekä tutkimus- ja kehityshankkeista. Opettaja toimii oppimisympäristössä lähinnä ohjaajana ja mahdollistajana, joka luottaa opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen ja osaamiseen. Kiertotalouden POYn tuottama erityisosaaminen perustuu teknisten ja luontoon perustuvien kiertojen ymmärtämiseen ja tieteiden väliseen systeemiajatteluun.

Kiertotalouden POYn tavoitteena on olla alalla toimivien yritysten T&K-kumppani. Turun ammattikorkeakoululla on laaja työelämäverkosto, jota on rakennettu pitkäjänteisesti yhdessä ympäristöalan yritysten kanssa. Työelämäkumppaneille tarjotaan käyttöön tulevaisuuden kiertotalousasiantuntijoiden eli eri alojen opiskelijoiden innovaatiopotentiaali erikseen sovittua korvausta vastaan.

Tähän mennessä projektioppimisympäristöön on hakeutunut opiskelijoita muun muassa energia- ja ympäristötekniikan, muotoilun, kestävän kehityksen, myynnin, kansainvälisen liiketoiminnan, terveyden sekä kulttuurin aloilta. Lisäksi mukana on ollut useampi vaihto-opiskelija, mm. Venäjältä, Itävallasta, Kiinasta ja Nepalista.

Lisätiedot:

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/projektioppimisymparisto/

Piia Nurmi, koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi@turkuamk.fi
+358 40 355 0931


Kemianteollisuuden sivuvirroille kehitetään sopivia analyysimenetelmiä

Kemianteollisuuden kiertotalous vaatii toteuttajilta erinomaista kemiantekniikan ja analyysitekniikan osaamista. Aluealla toimii useita kemianteollisuuden pk-yrityksiä, jotka kaipaavat asiantuntija-apua, kun selvitellään, mitä teollisuuden sivuvirrat sisältävät ja kuinka eri ainesosat mahdollisesti reagoivat kemiallisesti keskenään. Lisäksi sivuvirrat ovat hankalia analysoida, sillä niiden koostumus vaihtelee pahimmillaan näyte-erittäin.

SmartResearch-hankkeessa Turun AMK auttaa pk-yrityksiä kehittämällä kierrätysraaka-ainevirroille sopivia analyysimenetelmiä yhdessä Åbo Akademin ja Oulun yliopiston kanssa.

Lisätiedot:

SmartResearch-projekti

Liisa Lehtinen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
liisa.lehtinen@turkuamk.fi
+358 50 598 5739


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

Kemian- ja prosessitekniikasta vauhtia muovien kierrätykseen

Turun ammattikorkeakoulun kemiatekniikan koulutuksessa on ollut vahvaa kemian- ja prosessitekniikan osaamista, jota on viime aikoina vahvistettu materiaalitekniikan suuntaan. Materiaali- ja kemiantekniikka ovat myös keskeisiä osaamisalueita kiertotaloudessa. Tällä hetkellä kiertotalouden ajankohtaisimmat ponnistelut koskevat muovien kierrätystä. Muovien prosessoinnin vaativuus, eri muovilajien valtava lukumäärä sekä lajittelematon ja usein likainen muovijäte asettaa paljon haasteita ja ratkaistavia ongelmia, ennen kuin muovien kierrätysaste saadaan vastaamaan lainsäätäjien asettamia tavoitteita.

Pakkaustekniikkaan liittyvien projektien lisäksi yrityksille on tarjolla materiaalitestausta erilaisten tuotteiden ja niiden pakkaamisen kehitystyössä. Testauslaitteella voidaan testata vaikka muovisen elintarvikepakkauksen kuumasaumatun suuaukon kestävyyttä. Turun AMK on mukana esimerkiksi likaisten maatalouskalvojen hyödyntämistä tutkivassa Likaisten muovien kierrätys -hankkeessa.

Lisätiedot:

Liisa Lehtinen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
liisa.lehtinen@turkuamk.fi
+358 50 598 5739


Kiertotalouden ja cleantechin testialusta yrityksille

Kiertotalous ja cleantech uudistavat parhaillaan radikaalisti sitä, millaisia palveluja ja tuotteita teemme ja kulutamme. Jotta Suomeen saadaan lisää kiertotalous ja cleantech liiketoimintaa, tarvitaan yrityksille mahdollisuus kokeilla tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden, käyttäjien, kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Tällaista kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvaa kiertotalouden kokeilualustaa rakennetaan nyt Turussa ja Helsingissä TRY OUT! -hankkeen kautta. Tavoitteena on tarjota yrityksille avoin, monialaiseen kehittämiseen ja kokeiluihin kutsuva ympäristö, jossa on lupa onnistua ja epäonnistua.

TRY OUT! toimii Turussa ja Helsingissä, mutta yhteistyötä tehdään kaikkien kuutoskaupunkien alueella. Hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Demos ry, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Lisätiedot:

TRY OUT! -hanke

Piia Nurmi, koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi@turkuamk.fi
+358 40 355 0931


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

Kierrätysmuoveista uutta liiketoimintaa 3D-tulostuksella

3D‐tulostimien käyttöönotolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D‐tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa, ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kehittymisen tueksi tarvitaan uutta tutkimusta kierrätysmuovien hyödynnettävyydestä 3D‐tulostusmateriaalina sekä siitä millaisia liiketoimintamahdollisuuksia teemaan liittyy. Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio (Kierrätys 3D) on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätiedot:

Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio -projekti

Jenni Suominen, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
jenni.suominen@turkuamk.fi
+358 40 355 0936


Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämisen avainkohdat 2014–2020

Elinvoimainen ruokaketju – Made in Varsinais-Suomi -asiakirjan tarkoituksena on esitellä Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämisen avainkohdat ohjelmakaudella 2014–2020. Ruoka-asiakirja toimii työkaluna kaikille ruokaketjussa toimiville alueellisille yrityksille, kehittäjille, tutkijoille, koulutuksen järjestäjille sekä muille sidosryhmille.

Varsinais-Suomi on yksi Suomen merkittävimmistä ruoantuotantoalueista. Leipäviljoista kolmannes, öljykasveista vajaa neljännes ja valkuaiskasveista yli kolmannes viljellään Varsinais-Suomessa. 20 prosenttia maan puutarhaviljelmistä sekä avomaan- ja kasvihuonepinta-alasta on varsinaissuomalaisia, varhaisperunasta maakunnassa tuotetaan 70 prosenttia. Maakunta on myös merkittävä sianlihan- ja kananmunantuottaja - neljännes koko Suomen sianlihantuotannosta ja 60 prosenttia kananmunantuotannosta tuotetaan Varsinais-Suomessa. Neljännes Suomen meri- ja sisävesikalastajista toimii Varsinais-Suomen alueella.

Ohjelmakauden tavoitteina ovat ruokakulttuurin vahvistaminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen, ruoan korostaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä vastuullinen ruoantuotanto. Painopistealueiksi ohjelmakaudelle 2014 - 2020 on valittu vihannes-, puutarhamarja- ja hedelmäntuotanto, juoma- ja vesitalous sekä kotimaisen proteiinin tuotanto. Läpileikkaavina teemoina ohjelmakaudella ovat koko ruokaketjun kattavat biotalous ja tuotteistaminen.

Ruoka-asiakirja on tehty osana Turun yliopiston hallinnoimaa Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanketta, Varru, (2011–2014).

Lisätiedot:

Elinvoimainen ruokaketju – Made in Varsinais-Suomi: Ruokaketjun painopistealueet 2014–2020


Loimaasta tulee Hinku-kunta

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa kaupunkinsa liittymisen hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Verkostoon liittyminen tukee kunnan energia ja ilmasto-ohjelmaa, joka on osa Loimaan kaupunkistrategiaan. Loimaa on 34. Hinku-verkostoon liittynyt kunta ja viides verkoston varsinaissuomalainen kunta. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Loimaan kaukolämpö tuottaa lämmöstä 90 % uusiutuvilla energialähteillä. Kesällä Loimaalle valmistui yksi Suomen suurimmista aurinkopuistoista. Sallila Energia Oy:n aurinkopuistossa on 2400 aurinkopaneelia 2,4 hehtaarin alueella, ja aurinkoenergiasta innostuneet voivat vuokrata paneeleita itselleen.  Loimaan kaupunki on vuokrannut 800 aurinkopaneelia tukeakseen Keskuskoulun Vihreä lippu -hanketta.

Lisätiedot:

HINKU-foorumi.fi


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

Ylijäämä- ja uusiomaa-ainesyhteistyössä on paljon potentiaalia

Suomi on pitkien etäisyyksien ja haastavien maanrakennusolojen maa. Maassamme käytetäänkin vuosittain rekkakuormallinen luonnonkiviaineksia jokaista suomalaista kohden – yhteensä sata miljoonaa tonnia vuodessa.

Merkittävä osa luonnonkiviaineksista voidaan korvata erilaisilla uusiomateriaaleilla. Näitä uusiomaa-aineksiksi kutsuttuja materiaaleja voivat olla monet sivuvirrat, esimerkiksi tuhkat, kuonat ja sivukivet. Varsinais-Suomessa käynnissä olevan ylijäämä- ja uusiomaa-ainesyhteistyön puitteissa on kartoitettu maakunnassa syntyviä uusiomaa-ainesresursseja.

Ylijäämämaa-aineksia syntyy maanrakentamisessa tehtävien massanvaihtojen seurauksena. Erityisesti kaupunkiseuduilla ylijäämämaita syntyy paljon, ja tilaa niiden sijoittamiselle on vähän. Ylijäämämaiden sijoituspaikat ovatkin usein kaukana rakennuskohteista, joten ylijäämämaiden kuljetuksista syntyy merkittäviä kustannuksia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki säästi vuonna 2014 seitsemän miljoonaa euroa, kun kuljetuksia maankaatopaikoille saatiin vähennettyä maamassojen koordinoinnin avulla.

Varsinais-Suomen julkisille toimijoille toteutetussa kyselyssä neljä viidestä vastaajasta katsoi, että alueella ei huomioida ylijäämämaiden sijoittamista ja käsittelyä riittävällä tasolla. Kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että uusiomaa-ainesten käyttöä rakennushankkeissa tulisi lisätä. Ylijäämä- ja uusiomaa-ainesyhteistyön myötä Varsinais-Suomeen tuodaan käytänteitä, joiden avulla vähennetään taloudellisia kustannuksia, kuljetuksien aiheuttamia päästöjä ja luonnonympäristöihin kohdistuvaa painetta.

Varsinais-Suomen kaupunkiseutujen ylijäämä- ja uusiomaa-ainesselvitys on ollut käynnissä vuodesta 2015, ja jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun. Hankkeessa ovat mukana Kaarinan (vuodet 2015-16), Raision, Turun ja Salon kaupungit, Turun Seudun Energiantuotanto, Lounais-Suomen jätehuolto, Nordkalk, Kuntec (vuodesta 2017 alkaen) ja Varsinais-Suomen liitto.

Lisätiedot:

Arttu Koskinen
arttu.koskinen@varsinais-suomi.fi
+358 40 564 6450

Aleksis Klap
aleksis.klap@varsinais-suomi.fi
+358 40 7213 137


Turun kaupunki on kestävän ja kiertotaloutta tukevan liikkumisen edelläkävijä

Turku haluaa olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Liikenne ja liikkuminen ovat tärkeitä osa-alueita tavoitteen saavuttamiseksi. Kohti tätä tavoitetta on pyritään monin eri toimin.

Turun kaupunki julkaisi kesäkuussa ”Wiisaan sähköisen liikkumisen manifestin”, joka ottaa kantaa Turun ja koko Suomen liikkumisratkaisuihin ja liikenteen fossiilisista polttoaineista pois siirtymiseen. Manifestissa kannustetaan kehittämään entistä vahvemmin älykästä sähköistä liikennettä sekä suosimaan enemmän kävelyä ja pyöräilyä. Manifesti myös peräänkuuluttaa taloudellisia ohjauskeinoja edistämään sähköisten kulkuneuvojen hankintaa.

Osana hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä Turku oli yhtenä kaupunkina mukana ÄSL (Älykäs Sähköinen Liikenne) -hankkeessa, jossa selvitettiin ja edistettiin sähköistä liikennettä ja sen mahdollisuuksia Turun seudulla. Hankkeen aikana muun muassa toteutettiin yli 20 sähköautojen latauspistettä Turkuun sekä laadittiin sähköautojen latauspisteverkoston yleissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yleiset kriteerit ja ensisijaiset paikat tuleville latauspisteille.

Osana hanketta myös selvitettiin 150 kaupungin omistaman auton sähköistämispotentiaalia. Lähes 40 % autoista todettiin sellaisiksi, että ne voitaisiin korvata sähköautoilla. Kaupunkikonsernissa on tällä hetkellä käytössä noin kymmenen ladattavaa yhteiskäyttöautoa.

Turku on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina sähköistämässä kokonaisen bussilinjan, kun vuoden 2016 loppuun mennessä kaiken kaikkiaan kuusi sähköbussia ajaa sataman ja lentoaseman välillä liikennöivää linjaa 1. Turun seudun joukkoliikenne Föli on toiminut edistyksellisesti myös MaaS (Mobility as a Service) -palveluiden edistäjänä, sillä se on toteuttanut mobiililippujärjestelmänsä teknisesti siten, että myös MaaS -palveluiden tarjoajat voivat niitä käyttää. Föli olikin ensimmäinen liikennepalveluiden tarjoaja, jonka lippuja oli mahdollista ostaa MaaS -sovellus Tuupin kautta.

Syyskuussa Turun kaupunki, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa käynnisti Civitas Eccentric -hankkeen, jossa vahvistetaan kestävän liikkumisen toimintaa Turun seudulla. Hankkeessa muun muassa edistetään joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehitystyötä sekä pilotoidaan biokaasun käyttöä. Olennaisena osana hankkeeseen kuuluu myös polkupyörien yhteiskäyttöpalveluiden kehittäminen Turun keskustassa sekä Kupittaalle luotava Liikkumispiste, joka tulee kokoamaan yhteen yhteiskäyttöpyörien ja -autojen lisäksi joukkoliikenteen.

Lisätiedot:

Wiisaan sähköisen liikkumisen manifesti

Älykäs Sähköinen Liikenne -hanke

Fölin ensimmäiset sähköbussit tulevat liikenteeseen

Tuup

Civitas Eccentric -hanke